ANBI

Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland.

https://cgk.nl/wp-content/uploads/2023/08/CGK-Zoetermeer-2023.pdf

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Registratie KvK – nummer 77629264
RSIN: 810078016

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerk Zoetermeer (CGK/NGK/GKv)
Registratie KvK – nummer 77173368
RSIN: 824154290

GKV
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
Registratie KvK – nummer 76340384
RSIN: 009161557

ALGEMENE GEGEVENS

Algemene gegevens 
Naam ANBIChristelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
RSIN/Fiscaal nummer824154290
 KvK nummer:77173368 
Websitewww.lichtbakenzoetermeer.nl
E-mailscriba@lichtbakenzoetermeer.nl
Telefoon:079 2000143
Adres kerkgebouwBroekwegzijde 196
Postcode2725 PE
PlaatsZoetermeer
PostadresPostbus 7177
Postcode2701 AD Zoetermeer
  

CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 09197249.
Incassanten-ID: 09197249.1320
Adres Kerkelijk Bureau: Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal

NGK

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde) De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 30277791.
Incassanten-ID: 30277791.0970
Adres Kerkelijk Bureau: Troosterlaan 65, 3571 NN Utrecht

Federatie
De Christelijke Gereformeerde kerk te Zoetermeer en de Nederlands Gereformeerde kerk te Zoetermeer vormen een federatie. Deze federatie is vastgelegd in een Federatiedocument.
Tevens heeft zij een Zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zoetermeer.
Het Federatiedocument is hieronder te downloaden

Federatiedocument

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de websites van de landelijke kerken, te weten:
Voor de CGK: Kerkorde CGK
Voor de NGK: Akkoord Kerkelijk Samenleven

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De gemeente heeft 1 predikant. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Algemene Doelstelling/Visie.

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geplaatst. In 1979 namen zij op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

  1. De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: zij aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal.
  2. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging.
  3. Tegelijkertijd in er in de kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast de psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een plaats en is een groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus, de Zoon van God, als mens op de wereld is gekomen om ons vrij te maken van alle schuld. Alle mensen staan schuldig voor God, maar zijn Zoon heeft deze schuld voor de mensen gedragen. Dit betekent dat wij in vrede kunnen leven met onszelf, met elkaar en met God.

De Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde heeft haar Visie neergelegd in een Visiedocument ‘Samen Groeien’

Visiedocument Samen Groeien

Hoofdpunten uit dit document:
Om gemeentegroei te stimuleren zullen de kerkenraad, de taakgroepen en commissies in hun beleid aandacht besteden aan
– Discipel zijn
– Samen zorg dragen – doelgroepen
– Samen zorg dragen – geografisch
– Een licht zijn voor de omgeving
– Groeien in geestelijk leiderschap
– Inspirerende samenkomsten
– Toerusting om te groeien
– Randvoorwaarden: communicatie en kerkgebouw
– Kerkverband en samenwerking
– Deze speerpunten worden in de rest van het document uitgewerkt.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze links.
Beleidsplan CGK
Beleidsplan NGK

E. Beloningsbeleid CGK.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten/.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde – Jaarcijfers 2019 en 2020 en begroting 2021

Jaarrekening kerk
Begroting 2023Werkelijk 2022Werkelijk 2021
OpbrengstenVVB/Rondgangen351.000350.515169.753
Collecten15.90010.5618.832
Giften, Financiële acties17.00030.2720
Overige ontvangsten1.2001.7001.752
Totaal Baten385.100393.048180.337
KostenTraktement, kostenvergoed.pred., preekbeurten136.024123.07762.053
Kerkelijk werker, medew. cate,hese, pastoraat71.88270.10916.000
Quotum emeritering/VSE36.14437.75620.766
Verkondiging (overige kosten)21.07519.6464.530
Quota landelijk via F&B en SKW, Evang.+Moslims27.91926.78617.530
Quotum zending9.0639.3184.537
Missionaire projecten via classis/regionaal6006000
Onderhoud gebouwen, gas-elektra, verzek., huur etc.62.76053.20831.004
Betaalde rente8.3528.49610.746
Reserveringen/bestemmingen29.35029.7500
Salaris/vergoeding koster/organist/vrijwilligers22.35320.93015.899
Kerkblad/abonn./admin., ov.kerk.uitgav.12.30012.584561
Plaatselijk evangelisatiewerk000
Overige uitgaven001.493
Aflos.singen/afschrijvingen9.90010.1161.200
TOTAAL LASTEN447.721422.375186.319
Overschot / Tekort-62.621-29.326-5.982
Jaarrekening diaconie
Begroting 2023Werkelijk 2022Werkelijk 2021
Collecten10.000
Collecten voor diaconie (alle diaconale collecten)17.6653.315
Overige ontvangsten15.500
Bijdragen uit giften en legaten17.7601.074
Rente-opbrengsten00
Overige ontvangsten00
Totaal Baten25.50032.4254.389
Plaatselijke ondersteuningen/uitgaven9.850
Ondersteuning gemeenteleden met giften6.649250
Ondersteuning gemeenteleden (-/- terubetaling) leningen00
Ondersteuning niet-gemeenteleden met giften00
Ondersteuning niet-gemeenteleden (-/- terubetaling) leningen00
Kosten onderlinge zorg1.6820
Kosten diaconie22853
Dianocaal werk, regionale-/landelijke uitgaven1.300
Ondersteuning diaconale initiatieven in eigen plaats2.5131.109
Ondersteuning diaconale initiatieven in rest van Nederland1.152624
Quotum kerkpunt (voormalig Diaconaal Steunpunt)00
Diaconaal werk, wereldwijd6.140
Giften diaconale organisaties actief buiten Nederland11.509133
Giften voor noodhulp (bij rampen)00
Giften/ondersteuning uitgezonden gemeenteleden00
Overige uitgaven00
Totaal Lasten17.29023.7332.169
Overschot / Tekort8.21011.6922.220

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 23-11-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 23-05-2023
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 23-05-2023

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De uitgaven van de Diaconale Raad spreken voor zich. Het betreffen voornamelijk hulpverleningsprojecten en ondersteuning.