ANBI

Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland.

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Registratie KvK – nummer 77629264
RSIN: 810078016

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerk Zoetermeer (CGK/NGK/GKv)
Registratie KvK – nummer 77173368
RSIN: 824154290

GKV
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
Registratie KvK – nummer 76340384
RSIN: 009161557

ALGEMENE GEGEVENS

CGK 
Naam ANBIChristelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Telefoonnummer scriba
RSIN/Fiscaal nummer824154290
  
NGK 
Naam ANBINederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Telefoonnummer scriba
RSIN/Fiscaal nummer810078016
  
ALGEMEEN 
Websitewww.lichtbakenzoetermeer.nl
E-mailscriba@lichtbakenzoetermeer.nl
Adres kerkgebouwBroekwegzijde 196
Postcode2725 PE
PlaatsZoetermeer
PostadresPostbus 7177
Postcode2701 AD Zoetermeer
  

CGK
De Christelijke Gereformeerde kerk te Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 09197249.
Incassanten-ID: 09197249.1320
Adres Kerkelijk Bureau: Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal

NGK
De Nederlands Gereformeerde kerk te Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde)
De Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 30277791.
Incassanten-ID: 30277791.0970
Adres Kerkelijk Bureau: Troosterlaan 65, 3571 NN Utrecht

Federatie
De Christelijke Gereformeerde kerk te Zoetermeer en de Nederlands Gereformeerde kerk te Zoetermeer vormen een federatie. Deze federatie is vastgelegd in een Federatiedocument.
Tevens heeft zij een Zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zoetermeer.
Het Federatiedocument is hieronder te downloaden

Federatiedocument

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de websites van de landelijke kerken, te weten:
Voor de CGK: Kerkorde CGK
Voor de NGK: Akkoord Kerkelijk Samenleven

De Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI-instelling. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk te Zoetermeer

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De gemeente heeft 1 predikant.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Giften en vrijwillige bijdragen
Het bankrekeningnummer voor de vaste vrijwillige bijdragen en giften aan de kerk is
NL80ABNA0970567928 t.n.v. De Lichtzijde Zoetermeer

Het bankrekeningnummer voor collectebonnen is
NL16INGB0009477796 t.n.v. NCGK Collectebonnen

Het bankrekeningnummer van de diaconie is
NL44INGB0004055186 t.n.v. Diaconale Raad Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde

Het bankrekeningnummer voor giften voor de zending is
NL80ABNA0970567928 t.n.v. De Lichtzijde o.v.v. Zending CGK of Zending NGK

Het bankrekeningnummer voor het Missionaire Project Perron28 is
NL08RABO0106576208

Giftenregeling inkomstenbelasting
Giften aan kerken en andere erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor gewone giften geldt en drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen met een minimum van €60. Wat u meer hebt betaald is aftrekbaar. U mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen.

Voorwaarden voor periodieke giften:

 • U hebt de gift laten vastleggen.
 • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de ANBI of vereniging die in de schenkingsakte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd.
 • Deze bedragen dienen steeds even hoog te zijn.
 • U dient deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over te maken naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of indien anders in de akte is vastgelegd.
 • De ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift

Meer informatie en modellen voor schenkingsakten kunt u krijgen bij de penningmeesters en op de website van de belastingdienst

D. Algemene Doelstelling/Visie.

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geplaatst. In 1979 namen zij op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

 1. De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: zij aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal.
 2. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging.
 3. Tegelijkertijd in er in de kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast de psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een plaats en is een groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus, de Zoon van God, als mens op de wereld is gekomen om ons vrij te maken van alle schuld. Alle mensen staan schuldig voor God, maar zijn Zoon heeft deze schuld voor de mensen gedragen. Dit betekent dat wij in vrede kunnen leven met onszelf, met elkaar en met God.

De Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde heeft haar Visie neergelegd in een Visiedocument ‘Samen Groeien’

Visiedocument Samen Groeien

Hoofdpunten uit dit document:
Om gemeentegroei te stimuleren zullen de kerkenraad, de taakgroepen en commissies in hun beleid aandacht besteden aan
– Discipel zijn
– Samen zorg dragen – doelgroepen
– Samen zorg dragen – geografisch
– Een licht zijn voor de omgeving
– Groeien in geestelijk leiderschap
– Inspirerende samenkomsten
– Toerusting om te groeien
– Randvoorwaarden: communicatie en kerkgebouw
– Kerkverband en samenwerking
– Deze speerpunten worden in de rest van het document uitgewerkt.

E. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze links.
Beleidsplan CGK
Beleidsplan NGK

F. Beloningsbeleid CGK.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. Predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regeling PKN – Kerkelijk Werkers

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Beloningsbeleid NGK
De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens de regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken.
Het beloningsbeleid is te vinden op de landelijke website: Predikantstraktementen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed

H. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

I. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

J. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde – Jaarcijfers 2019 en 2020 en begroting 2021

  SAMENWERKINGSGEMEENTE “DE LICHTZIJDE”  ZOETERMEER  
       
   2020202020212021
    begroting  realisatie  begroting  realisatie 
 OPBRENGSTEN    
  Bijdragen gemeentleden, giften en collecten     224.500      230.640     232.000    232.846
  Overige opbrengsten              500              445                 –              547
  TOTAAL OPBRENGSTEN  225.000   231.085  232.000 233.392
       
 KOSTEN    
  Gemeentewerk, zending en evangelisatie        23.700        17.375        24.600      20.769
  Personele kosten     140.000      144.121     147.800    150.784
  Bijdragen kerkverband        14.200        14.190        13.500      13.956
  Gebouw en inventaris        49.300        47.703        37.100      40.248
  Overige kosten          6.800           4.923          6.500         8.945
  TOTAAL KOSTEN  234.000   228.312  229.500 234.703
       
  RESULTAAT    -9.000      2.773     2.500   -1.311
       
       
  Kascontrole kerk uitgevoerd op: 10-02-2022    

SAMENWERKINGSGEMEENTE “DE LICHTZIJDE” ZOETERMEER
Overzicht Jaarcijfers 2019 en begroting 2020 Diaconale Raad

DIACONALE RAAD “DE LICHTZIJDE” ZOETERMEER  
 201820192020
  Realisatie  Realisatie  Realisatie 
OPBRENGSTEN   
Inkomsten Diaconale Raad9.8319.21419.773
Diaconale doelen en projecten29.91031.29660.328
TOTAAL OPBRENGSTEN39.74240.51080.101
    
KOSTEN   
Financiële Ondersteuning7.1595.55014.376
Diaconale doelen en projecten31.13333.43461.328
Evenementen 1.8601.3210
Overige kosten1.8191.6282.005
TOTAAL KOSTEN41.97041.93377.709
    
RESULTAAT-2.229-1.4232.392
    
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 11-03-2020   

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De uitgaven van de Diaconale Raad spreken voor zich. Het betreffen voornamelijk hulpverleningsprojecten en ondersteuning.