Kerkelijke gemeente Zoetermeer
       
       
Jaarrekening kerk Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
a. VVB/rondgangen      
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) 169.753 180.000 175.046
Zending / rondgangen (ook buiten kerkelijke finan.) 0 0 0
b. Collecten/giften      
Collecten 8.832 10.000 9.408
Giften, financiële acties 0 0 0
c. Overige ontvangsten      
Legaten 0 0 0
Huur woning/zaalhuur, winst consumpties 0 0 0
Rente 0 0 0
Classis-/PS-/landelijke Steun (hulpbehoev.kerken) 0 0 0
Overige ontvangsten  1.752 2.000 83
TOTAAL BATEN 180.337 192.000 184.537
       
d. Evangelieverkondiging en pastoraat      
Traktement, kostenvergoed.pred., preekbeurten 62.053 72.000 56.465
Kerkelijk werker, medew. catechese, pastoraat 16.000 12.000 0
Quotum emeritering/VSE  20.766 24.000 20.532
e. Verkondiging (overige kosten) 4.530 7.000 niet bekend
f. Quota kerkverband      
Quota landelijk via F&B en SKW, Evang.+Moslims 17.530 14.000 9.444
Quotum zending 4.537 4.000 0
Missionaire projecten via classis/regionaal     7.446
Hulpbehoevende kerken (classis/regionaal) 0 0 0
Overige projecten/giften 0 0 0
g. Lasten kerkelijke gebouwen      
Onderhoud gebouwen, gas-elektra, verzek., huur etc. 31.004 35.400 45.667
Betaalde rente 10.746 10.600 2.258
Reserveringen/bestemmingen 0 0 0
h. Salaris/vergoeding koster/organist/vrijwilligers 15.899 16.000 16.189
i. Kerkelijke organisatie      
Kerkblad/abonn./admin., ov.kerk.uitgav. 561 3.000 11.533
Plaatselijk evangelisatiewerk 0 0 3.356
Overige uitgaven 1.493 0 5.200
j. Aflossingen/afschrijvingen 1.200 0 0
TOTAAL LASTEN 186.319 198.000 178.090
       
Overschot / Tekort -5.982 -6.000 6.447
       
Verklaring datum   datum
Als contactpersoon van de gemeente verklaar ik  14-6-2022   4-6-2021
dat er controle heeft plaatsgevonden op de  verklaring   verklaring
aangeleverde cijfers en dat deze zijn goedgekeurd ja ja ja
door de kerkenraad.  
 
       
Jaarrekening diaconie      
  Werkelijk 2021   Werkelijk 2020
a. Collecten      
Collecten voor diaconie (alle diaconale collecten) 3.315   5.551
b. Overige ontvangsten      
Bijdragen uit giften en legaten 1.074   1.361
Rente-opbrengsten 0   0
Overige ontvangsten 0   0
TOTAAL BATEN 4.389   6.912
       
c. Plaatselijke ondersteuning/uitgaven      
Ondersteuning met giften  250   1.095
Ondersteuning (-/- terugbetaling) leningen 0   0
Kosten onderlinge zorg 0   776
Kosten diaconie 53   145
d. Diaconaal werk, regionale-/landelijke uitgaven      
Eigen/regionale diaconale projecten 1.109   624
Quotum Diaconaal Steunpunt 0   425
Timon, Koningskind en andere instellingen 624   811
e. Diaconaal werk, wereldwijd      
Giften overige hulporganisaties 133   2.000
Giften noodhulp bij rampen 0   0
Overige uitgaven 0   0
TOTAAL LASTEN 2.169   5.876
       
Overschot / Tekort 2.220   1.036
       
FINANCIËLE BUFFER Werkelijk 2021   Werkelijk 2020
Buffer diaconie aan het einde van het boekjaar 26.120   23.899

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Registratie KvK-nummer 77629264
RSIN: 810078016

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerk Zoetermeer (CGK/NGK/GKv)
Registratie KvK-nummer 77173368
RSIN: 824154290

GKV
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
Registratie KvK-nummer 76340384
RSIN: 009161557