Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

https://www.gkv.nl/anbi/zoetermeer-het-kompas/

NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer
Registratie KvK – nummer 77629264
RSIN: 810078016

CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerk Zoetermeer (CGK/NGK/GKv)
Registratie KvK – nummer 77173368
RSIN: 824154290

GKV
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
Registratie KvK – nummer 76340384
RSIN: 009161557

ALGEMENE GEGEVENS

A. Algemene gegevens 
Naam ANBIGereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zoetermeer (onderdeel van 3GK)
RSIN GKV:009161557
 KVK GKV:76340384
RSIN NGK:810078016
KVK NGK:77629264
Website adres:www.lichtbakenzoetermeer.nl
E-mail:scriba@lichtbakenzoetermeer.nl
Bezoekadres:Piet Heinplein 13
2712 KC Zoetermeer
Postadres:Piet Heinplein 13
2712 KC Zoetermeer

De kerk, zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). De kerk verbindt zich door artikel A1 van de kerkorde (statuut) aan de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Deze gemeente bezit rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek. Dit is vastgelegd in artikel G84.1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.gkv.nl/kerkorde.

De Gereformeerde Kerken in Nederland ontvingen van de Belastingdienst een ANBIgroepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot (de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

C. Doelstelling/visie
De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:
A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze webpagina: www.gkv.nl/anbi, eventueel aangevuld op de website van de plaatselijke kerk.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad is eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges en commissies waaronder het College van Diakenen en beheer-commissies. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkelijke gemeente Zoetermeer
GKV-Classis Midden-Holland

Jaarrekening kerk
Begroting 2023Werkelijk 2022Werkelijk 2021
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB/rondgangen)351.000350.515169.753
Collecten/giften/acties32.90040.8338.832
Overige ontvangsten1.2001.7001.752
TOTAAL BATEN385.100393.048180.337
Traktement, bijdrage emeritering, kerkelijk werkers244.050230.94298.819
Verkondiging, pastoraat/catechese (overige kosten)21.07519.6464.530
Quotum/bijdragen kerkverband37.58136.70422.067
Kerkelijke gebouwen, rente, reserveringen100.46291.45441.750
Salaris/vergoeding koster/vrijwilligers22.35320.93015.899
Kerkelijke organisatie, evangelisatie12.30012.5842.054
Aflossingen/afschrijvingen9.90010.1161.200
TOTAAL LASTEN447.721422.375186.319
Overschot / Tekort-62.621-29.326-5.982

De contactperspoon van de gemeente verklaart dat er controle
heeft plaatsgevonden op de aangeleverde cijfers en dat deze
zijn goedgekeurd door de kerkenraad: ja

Jaarrekening diaconie
Begroting 2023Werkelijk 2022Werkelijk 2021
Collecten10.00017.6653.315
Overige ontvangsten15.50017.7601.074
TOTAAL BATEN25.50035.4254.389
Plaatselijke ondersteuning/uitgaven9.8508.559303
Regionale-/landelijke uitgaven1.3003.6651.733
Diaconaal werk wereldwijd6.14011.509133
TOTAAL LASTEN17.29023.7332.169
Overschot / Tekort8.21011.6922.220

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van een woning, kerkgebouw of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.